Privacy

Privacy Regelement van De Meester HR en Loopbaancoaching

Binnen mijn dienstverlening als loopbaancoach verwerk ik persoonsgegevens. De Meester HR Advies en Loopbaancoaching hecht (ook los van de privacywetgeving) grote waarde aan de zorgvuldigheid en integriteit in het verwerken van gegevens van cliënten. Om je te informeren hoe ik met jouw persoonsgegevens om ga, is dit privacyreglement opgesteld.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

De Meester HR Advies en Loopbaancoaching
Elzenhof 36, 2631 GH Nootdorp | 06 39336467 | linda@demeester-hr.nl

De Meester HR Advies en Loopbaancoaching verkrijgt persoonsgegevens van een cliënt, bijvoorbeeld de gegevens die aan mij worden verstrekt via de website, per e-mail of telefoon. Daarnaast kan ik persoonsgegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld werkgevers.

Persoonsgegevens
De Meester HR Advies en Loopbaancoaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens;
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;
 • Geboortedatum/ geboorteplaats;
 • CV (eventueel met pasfoto);
 • Gegevens betreffende het dienstverband of arbeidsverleden;
 • Bankgegevens ten behoeve van facturatie.

Doeleinden
De Meester HR Advies en Loopbaancoaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en effectieve dienstverlening;
 • Het bieden van loopbaanbegeleiding op maat;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Het verzorgen van trainingen en workshops;
 • Het onderhouden van contact;
 • Beheer van het cliëntenbestand;
 • Rapporteren van verantwoording aan opdrachtgevers;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Grondslagen
Ik verwerk bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met een cliënt en/of een werkgever, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerk ik persoonsgegevens, omdat De Meester HR Advies en Loopbaancoaching hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo effectief mogelijke wijze verlenen van mijn diensten;
 • Verbetering van de dienstverlening;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt  die niet in dit reglement zijn beschreven (verstrekt op grond van ‘toestemming’), zal dat afzonderlijk en individueel worden afgestemd met de betreffende cliënt.

Verstrekking aan derden
De Meester HR Advies en Loopbaancoaching zal nooit persoonsgegevens aan derden verstrekken.

Bewaartermijn 
De Meester HR Advies en Loopbaancoaching zal persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in dit privacyreglement zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Na afronding van de loopbaanbegeleiding zullen de gegevens zoals aangeleverd en verwerkt tijdens het begeleidingstraject, nog 2 jaar bewaard blijven. Daarna wordt het verwijderd/ vernietigd. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Meester HR Advies en Loopbaancoaching  zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale (of de medische) bewaarplicht (te weten 7 jaar).

Beveiliging persoonsgegevens
Ik vind het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van de persoonsgegevens van mijn cliënten. Daarom heeft De Meester HR Advies en Loopbaancoaching passende beveiligingsmaatregelen genomen en een datalekprotocol opgesteld.

Rechten
Cliënten hebben het recht om De Meester HR Advies en Loopbaancoaching een verzoek te doen tot inzage van de gebruikte persoonsgegevens. Na ontvangst van het verzoek neem ik binnen 1 week contact op om af te stemmen welke gegevens worden opgevraagd ter inzage. Indien daaruit onjuistheden blijken kan verzocht worden de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.  Ook kan De Meester HR Advies en Loopbaancoaching verzocht worden om overdracht van persoonsgegevens of kan bezwaar aangetekend worden tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over dit privacyreglement of een verzoek over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunnen gestuurd worden naar De Meester HR Advies en Loopbaancoaching, Elzenhof 36, 2631 GH Nootdorp of via linda@demeester-hr.nl

Indien er een klacht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Meester HR Advies en Loopbaancoaching, laat dit dan vooral aan mij weten. Mochten wij daar samen niet uitkomen, dan heeft de cliënt het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacyreglement heeft uitsluitend betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door De Meester HR Advies en Loopbaancoaching en niet op verwerkingen via websites van derden waarnaar hyperlinks op deze website zijn opgenomen.

Wijzigingen privacyreglement
Dit privacyreglement is voor het laatst aangepast op 25 mei 2018

De Meester HR Advies en Loopbaancoaching kan dit privacyreglement aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Ik raad daarom aan om dit reglement geregeld te raadplegen, zodat (potentiële) cliënten op de hoogte blijven van wijzigingen.